Półkolonie letnie 2019

HARMONOGRAM PÓŁKOLONII LETNICH

I TURNUS


PONIEDZIAŁEK
24.06.2019 /7:45 – 14:00/

 • Spotkanie parking KDK godz. 7.45
 • Zapoznanie uczestników z regulaminami i dokładnym harmonogramem zajęć
 • Wyjazd godz. 8.00 sprzed KDK
 • Wyjazd do Gorenia Dużego (przejazd kolejką, warsztaty ornitologiczne 9.30-11.00,
    1. ognisko 12.00-13.00)
 • Przejazd do Kutna 13.00-14.00

WTOREK 25.06.2019 /9:00 – 14:00/

 • Wycieczka piesza do Spółdzielni Zorina w Kutnie (zwiedzanie, degustacja)
 • Warsztaty (p.n Wyprawa na księżyc) prowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę
     1. Wojewódzką filia w Kutnie

ŚRODA 26.06.2019 /8:15 – 16:30/

 • Zbiórka parking KDK 8.15
 • Wyjazd do Torunia

(Dom Legend ok. godz. 11.00

Żywe Muzeum Piernika plus warsztaty 13.00-14.15

CZWARTEK 27.06.2019 /8:45 – 13:30/

 • Wyjazd do Kłodawy (zwiedzanie Kopalni Soli od godz. 10.00-12.30)

PIĄTEK 28.06.2019 /9:30 – 14:00/

 • Prezentacja filmu (kino KDK w Kutnie)
 • Wspólny posiłek – pizza około 12.30
 • Zakończenie półkolonii

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ 2019

„W Polskę z MDK-m” organizowanych przez

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8, 99-300 Kutno

w dniach 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

I. Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców w godzinach podanych w szczegółowym harmonogramie wypoczynku.

 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.

 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

II. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 1. Spokojnego wypoczynku
 2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
 3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

III. Organizatorzy półkolonii zobowiązują się do zapewnienia:

 1. Ubezpieczenia uczestników półkolonii

 2. Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do zajęć edukacyjnych,

 3. Materiałów edukacyjnych do zajęć,

 4. Natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

 5. Infrastruktury do realizacji programu półkolonii z zachowaniem zasad BHP i ppoż oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej

IV. Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców

 2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia

 3. Brać udział w realizacji programu półkolonii

 4. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość

 5. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).

 6. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków

 7. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach

 8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych.

 9. Niezwłocznie sygnalizować wszelkie stany chorobowe, urazy oraz zagrożenia.

 10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika
  z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).

 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.