Ochrona danych osobowych

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie z siedzibą na ul. Staszica 8, reprezentowany przez dyrektora placówki p. Jacka Gałkę

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Wiśniewska – adres mailowy: rodo.mdkkutno@wp.pl

  3. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone będzie w celu:

  • realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa,

  • odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa,

  • dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych.

  1. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.

  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.