Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

(OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

Szanowni Państwo,
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, zwany dalej MDK przekazuje Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych wymaganą normą prawną pochodząca z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które to stosowane będzie w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

MDK informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dzieci jest MDK z siedzibą w Kutnie przy ul. Staszica 8.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych MDK jest Adam Szczepaniak można skontaktować się pisząc na adres pocztowy MDK lub na e-mail : rodo.mdkkutno@wp.pl,

tel.: 517-870-731

3. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od MDK dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie.

7. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach:

a) Wykonywania czynności rekrutacyjnych, zgodnie z udzieloną zgodą,

b) Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą

c) Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków MDK, prowadzenie dziennika, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. prawa oświatowego, Karty nauczyciela czy ustawy o systemie oświaty,

d) Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy

e) Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków MDK-u), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne,

f) Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów MDK, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia MDK (monitoring wizyjny)

8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są :

a) uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Starostwo Powiatowe w Kutnie, jednostki kontrolujące,

b) podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez MDK rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/zgód oraz oświadczeń.

W przypadku:

a) zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,

b) umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,

c) danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

11. podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.

13. Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie poprzez przekazanie niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny. W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych.